NTPC School

ລາຍຊື່ນັກຮຽນຂາດໂຮງຮຽນຫ້ອງ ປ4

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂາດຮຽນ ມີເຫດຜົນ ບໍ່ມີເຫດຜົນ ວິຊາ ວັນທີ່ ໝາຍເຫດ
Miss Thipphavanh Silapany reason ຄະນິດສາດ+ຫັດແຕ່ງ 2021-10-04T14:49 ເປັນໄຂ້
Mr Kongkham Somsanith Absent noreason ຄະນິດສາດ+ຫັດແຕ່ງ 2021-10-04T14:51 ບໍ່ຮູ້
Mr Panya Xaiyaphet Absent noreason ໂລກອ້ອມຕົວ+ຫັດອ່າ 2021-10-05T18:37 ບໍ່ຮູ້
Mr Kongkham Somsanith reason ໂລກອ້ອມຕົວຊົ່ວໂມ 2021-10-05T18:38 ບໍ່ມີເນັດ
Miss Thipphavanh Silapany Absent reason ໂລກກອ້ອມຕົວ3-4 2021-10-05T18:39 ໄຂ້
Mr Keokhounheun Manivong reason ຫັດອ່ານ5-6 2021-10-05T18:41 ບໍ່ມີເນັດ
Mr Sonexai Linsaiyom Absent reason ຫັດອ່ານ5-6 2021-10-05T18:43 ບໍ່ມີເນັດ
Miss Mouknalin Soudavanh Absent reason ຫັດອ່ານ+ຄຸນສົມບັດ+ 2021-10-06T18:52 ໄຂ້
Mr Keokhounheun Manivong Absent reason ຫັດແຕ່ງ+ຄະນິດສາດ+ຫ 2021-10-08T16:12 ໄຂ້
Miss Lear Tanmany Absent reason ຫັດແຕ່ງ+ຄະນິດສາດ+ຫ 2021-10-08T16:13 ບໍ່ມີເນັດ
2021-10-11T16:39 ມາຄົບປໍ4
Mr Sonexai Linsaiyom Absent reason ໂລກອ້ອມຕົວ+ຫັດອ່າ 2021-10-12T15:50 ບໍ່ມີເນັດ
Mr Sonexai Linsaiyom Absent reason ໄວຍາກອນຊົ່ວໂມງ1-2 ຄ 2021-10-13T15:43 ໂທລະສັບເສຍ
Miss Mouknalin Soudavanh Absent reason ໄວຍາກອນ+ຄຸນສົມບັດ+ 2021-10-13T15:44 ໄຂ້
Miss Thipphavanh Silapany Absent reason ໄວຍາກອນ+ຄຸນສົມບັດ+ 2021-10-13T15:45 ເນັດໂທລະສັບ
Miss Souminta Oudomsouk Absent reason ຄະນິດສາດ ຊົ່ວໂມງ5-6 2021-10-13T15:45 ໄຂ້
Miss Mouknalin Soudavanh Absent reason ໂລກອ້ອມຕົວ+ຄະນິດສ 2021-10-14T15:33 ໄຂ້
ຫັດແຕ່ງ+ຄະນິດສາດ+ຫ 2021-10-15T15:46 ບໍ່ມີຄົນຂາດ
2021-10-18T19:17 ຄົບບໍ່ຂາດ
ຫັດອ່ານ+ຄະນິດສາດ+ຂ 2021-10-19T19:19 ມາຄົບບໍຂາດ
Miss Manivanh Thavong Absent reason ຫັດແຕ່ງ+ຄະນິດສາດ+ສ 2021-10-25T16:28 ໄຂ້

By: IT Support Sengsavanh Education Group