NTPC School

ລາຍຊື່ນັກຮຽນຂາດໂຮງຮຽນຫ້ອງ ມ4

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂາດຮຽນ ມີເຫດຜົນ ບໍ່ມີເຫດຜົນ ວິຊາ ວັນທີ່ ໝາຍເຫດ
Mr Back Delasa Absent noreason ພູມສາດ 2021-10-04T08:30
Mr Back Delasa Absent noreason ປະຫວັດສາດ 2021-10-06T10:00
ຄະນິດສາດ 2021-10-06T08:35 ນັກຮຽນມາຄົບທຸກຄົ
Miss Pharmy Khamchanh Absent reason ຄະນິດສາດ 2021-10-05T08:10 ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ
ຄະນິດສາດ 2021-10-06T10:05 ເຂົ້າຮຽນທຸກຄົນ
Mr Back Delasa Absent noreason ຄະນິດສາດ 2021-10-08T10:10 ໂທຫາກໍ່ບໍ່ຮັບ
Mr Back Delasa Absent noreason ພາສາລາວ 2021-10-08T14:56 ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫຼ
Mr Back Delasa Absent noreason ພູມສາດ 2021-10-11T08:30
Miss Pharmy Khamchanh Absent ວັນນະຄະດີ 2021-10-11T11:25 ບໍ່ແຈ້ງເຫດຜົນ
Mr Back Delasa Absent ວັນນະຄະດີ 2021-10-11T11:26 ບໍ່ແຈ້ງເຫດຜົນ
Miss Pharmy Khamchanh Absent reason noreason ຄະນິດສາດ 2021-10-12T08:40 ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ
Mr Back Delasa Absent noreason ຄະນິດສາດ 2021-10-12T08:40 ໂທຫາກໍ່ບໍ່ຮັບ
ຄະນິດສາດ 2021-10-13T08:41 ເຂົ້າຮຽນຄົບທຸກຄົ
Miss Pharmy Khamchanh Absent ພາສາລາວ 2021-10-15T15:06 ບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນ

By: IT Support Sengsavanh Education Group