menu
ໃນວັນທີ່ 31 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ກຸ່ມການສຶສາແສງສະຫວັນໄດ້ມີກິດຈະກໍາປູກຕົ້ໄມຂື້ນຢູ່ຕາມແຕ່ລະສາຂາ

ລາຍລະອຽດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທີ 1 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ໂຮງຮຽນແສງສະຫວັນ 3 ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກໍາປູກຕົ້ນໄມ້.

ລາຍລະອຽດ
ພິທີຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດຂອງນັກສຶກສາລະບົບປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ (ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ)

ລາຍລະອຽດ
ວັນທີ 1 ເດືອນ ມິຖຸນາ ເປັນວັນປູກເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ເປັນວັນ ປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ລາຍລະອຽດ
Sengsavanh Institute of Business | @Copyright 2022 by IT Support